1. Splošno

Podjetje Delo v športu in druge zdravstvene dejavnosti Šetinc Andreja s.p. lastnik spletne strani Medella center s sedežem v Dobovi, Ul. Jožeta Šavriča 40, matična številka: 6902871000 (v nadaljevanju: »Medella«), je upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru te politike zasebnosti.
Medella zbira in obdeluje osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »Splošna uredba o varstvu podatkov«) in drugih predpisih, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

2. Kateri osebni podatki se zbirajo in obdelujejo?

Osebni podatki, ki se zbirajo in obdelujejo preko spletne strani, so osebni podatki uporabnikov, ki se registrirajo za uporabo storitev »naročite se na sestanek s terapevtko« in uporabnikov, ki se prijavijo za prejemanje e-novic. Ti osebni podatki vključujejo ime in priimek, elektronski naslov, telefonsko številko, poštni naslov.

3. Zakaj se zbirajo in obdelujejo osebni podatki?

Medella obdeluje osebne podatke uporabnikov za različne namene:

a) Obdelava osebnih podatkov neregistriranih gostov na spletni strani zaradi spremljanja prejetih naročil in pridobivanja analitičnih podatkov za namene trženja

Obdelava naslednjih osebnih podatkov uporabnika: ime in priimek, telefonska številka in elektronski naslov. Zagotavljanje teh osebnih podatkov s strani uporabnika je prostovoljno, vendar predstavlja pogoj za uporabo navedenih storitev. Opustitev posredovanja osebnih podatkov bo imela za posledico, da Medella uporabniku ne bo mogla zagotoviti dostop do storitev.

b) Obdelava osebnih podatkov zaradi naročanja na pregled

Za namene uporabe storitve »naročite se na sestanek s terapevtko« se obdelujejo naslednji osebni podatki uporabnika: ime in priimek, telefonska številka, ter naslov elektronske pošte. Zagotavljanje teh osebnih podatkov s strani uporabnika je prostovoljno, vendar predstavlja pogoj za uporabo navedenih storitev. Opustitev posredovanja osebnih podatkov bo imela za posledico, da Medella ne bo mogla zagotoviti dostop do storitev uporabniku preko spletne strani.

c) Obdelava osebnih podatkov za namene neposrednega trženja

Naslednji osebni podatki: ime in priimek, elektronski naslov, poštni naslov, starost, vrsta opravljene storitve se lahko obdelujejo za namene neposrednega trženja preko pošte ali elektronske pošte s strani storitev in produktov Medella, kot npr.: pošiljanje novic in oglasov, pošiljanje elektronskih sporočil, ki vsebujejo novice z aktualnimi ponudbami, vabila na družabne dogodke in obvestila o brezplačnih storitvah in ponovno trženje v socialnih medijih v sodelovanju z drugimi medijskimi ponudniki, kot npr. Facebook ali Google.

Če to zahteva zakon, bo Medella prosila uporabnika, da mu odobri izrecno soglasje za obdelavo njegovih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. Uporabnik lahko kadarkoli umakne soglasje tako, da pošlje elektronsko pošto na spodaj navedeni elektronski naslov Medella ali z uporabo povezave za odjavo od prejemanja informacij o neposrednem trženju, ki je posredovana v vsaki elektronski pošti Medella, ki vsebuje komunikacijo o neposrednem trženju. Umik soglasja s strani uporabnika ne bo vplival na izvajanje storitev uporabniku in na zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred njegovim umikom.

d) Obdelava osebnih podatkov zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti

Osebne podatke uporabnika lahko Medella obdeluje z namenom, da bi izpolnila zakonske obveznosti, ki jih nalagajo oblastni organi. To vključuje zlasti (i) obdelavo informacij o plačilih za storitve, da bi izpolnili davčne in računovodske obveznosti ter (ii) razkritje informacij, ki jih zahtevajo oblastni organi, vključno s sodišči, na podlagi in v obsegu splošno veljavnih določb.

e) Obdelava osebnih podatkov za namene legitimnih interesov, ki jih zasleduje Medella ali tretja oseba, če tak legitimen interes ne prevlada nad interesi ali temeljnimi pravicami in svoboščinami uporabnika

Osebne podatke uporabnika lahko Medella obdeluje za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov Medella, da bi zaščitila pravice in interese Medelle, drugih uporabnikov ali tretjih oseb, za izvajanje in izvrševanje pravic in obveznosti, določenih v Splošnih pogojih uporabe ali za namene reorganizacije, vključno s prodajo, združitvijo ali drugo odsvojitvijo poslovanja Medelle, v celoti ali deloma.

4. Komu posredujemo osebne podatke?

Medella lahko osebne podatke uporabnika posreduje:

a) ponudnikom storitev, ki opravljajo storitve za Medella in omogočajo Medelli, da zagotavlja storitev uporabnikom. Storitve, ki se lahko zahtevajo, so npr.: zagotavljanje infrastrukture in IT storitev, zagotavljanje storitev za stranke, izboljšanje storitev, ki jih izvaja Medella, optimizacija spletne strani, ali plačil uporabnika. Razen če to ni nujno potrebno ali zahtevano z zakonom, ponudniki storitev niso pooblaščeni, da razkrijejo ali uporabljajo osebne podatke uporabnika za svoje namene, temveč delujejo v imenu in po navodilih Medella;

b) ponudnikom storitev, ki opravljajo storitve za Medello in omogočajo Medelli, da opravlja marketinške dejavnosti, vključno z neposrednim trženjem lastnih storitev in produktov, obdelavo tržnih raziskav in izvedbo statističnih analiz in ponovno trženje preko socialnih omrežij, kot npr. Facebook in Google. Razen če to ni nujno potrebno ali zahtevano z zakonom, ponudniki storitev niso pooblaščeni, da razkrijejo ali uporabljajo osebne podatke uporabnika za svoje namene, temveč delujejo v imenu in po navodilih Medelle;

c) oblastnim organom, vključno s sodišči, tribunali, regulatorji in drugimi javnimi organi v obsegu, ki je potreben za: (i) izpolnjevanje zakonskih obveznosti, naloženih Medelli; (ii) zaščito in zasledovanje pravic Medelle, pravic drugega uporabnika ali tretjih oseb, vključno s pravicami intelektualne lastnine; (iii) zaščito varnosti Medelle, drugega uporabnika ali tretje osebe; (iv) izvedbo in izvrševanje pravic in obveznosti, določenih v splošnih pogojih;

d) strankam transakcij, svetovalcem in konzultantom za namene reorganizacije Medelle, vključno s prodajo, združitvijo ali drugo odsvojitvijo poslovanja Medelle, delno ali v celoti in pod pogojem, da bodo tretje osebe zavezane s politiko zasebnosti, ki zagotavlja ustrezno raven zaščite osebnih podatkov uporabnika, ki je vsaj enaka tej Politiki zasebnosti.

Zgoraj navedene družbe se lahko nahajajo v državah izven Evropske unije, vključno z ZDA, kjer raven varstva podatkov morda ni tako celovita kot v Evropski uniji, vključno z državami, glede katerih je Evropska Komisija sprejela ali ni sprejela odločitve, ki potrjuje, da te države zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: “Tretje Države“).

Medella se zavezuje, da bo v primeru prenosa podatkov v Tretje Države zagotovila uvedbo ustreznih zaščitnih ukrepov za zaščito osebnih podatkov uporabnika. Ustrezne zaščitne ukrepe je mogoče uporabiti zlasti z izvajanjem sporazumov o prenosu osebnih podatkov, ki temeljijo na standardnih določbah o varstvu podatkov, ki jih je sprejela Evropska Komisija ali ustrezni nadzorni organ za varstvo podatkov in ki jih je odobrila Evropska Komisija. Za pridobitev kopije ustreznih zaščitnih ukrepov prosim pošljite elektronsko pošto na info@medella-center.com.

5. Pravice uporabnika v zvezi z osebnimi podatki

Uporabnik lahko od Medelle zahteva izvajanje naslednji pravic uporabnika:

a) pravico dostopa in popravka njegovih osebnih podatkov;
b) pravico prenehati z obdelovanjem njegovih osebnih podatkov v tržne namene;
c) pravico ugovarjati obdelavi njegovih osebnih podatkov;
d) pravico do izbrisa njegovih osebnih podatkov, v primeru da:

i) osebni podatki niso več potrebni za namene, navedene v točki 3 zgoraj;
ii) uporabnik umakne soglasje, na katerem temelji obdelava, in če za obdelavo ne obstaja druga pravna podlaga;
iii) uporabnik nasprotuje obdelavi in ni nobenega prevladujočega zakonitega razloga za obdelavo;
iv) so bili osebni podatki obdelani brez pravne podlage;
v) osebne podatke je treba izbrisati, da bi bili v skladu s pravno obveznostjo, naloženo Medelli v skladu z zakonom;
Podatki o obiskih strank, ki so koristili katero od storitev v Medelli ostajajo shranjeni v v elektronski kartoteki posameznika, ki jo vodi Medella. Ti podatki se shranjujejo skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00 s sprem.).

e) pravico do pridobitve omejitve obdelave, v primeru da:

i) uporabnik izpodbija točnost osebnih podatkov, to je za obdobje, ki omogoča Medelli, da preveri točnost osebnih podatkov;
ii) je obdelava brez pravne podlage, vendar uporabnik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov in namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
iii) Medella ne potrebuje več osebnih podatkov uporabnika za namene, navedene v točki 3 zgoraj, vendar pa uporabnik zahteva podatke za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Katerakoli od zgornjih zahtev in/ali obvestil se lahko pošlje po pošti, po telefonu ali po elektronski pošti na naslov:
Svetovanje in delo v športu Šetinc Andreja s.p
Ul. Jožeta Šavriča 40
8257 Dobova

E-pošta: info@medella-center.com
Telefonska št.: 01 510 2340

Zahteva in/ali obvestilo mora vsebovati Ime in Priimek, datum rojstva ter podatke o uporabniškem imenu in elektronskem naslovu, da bi preverili, ali taka zahteva in/ali obvestilo dejansko izvira od uporabnika.
Če bo Uporabnik zahtevo poslal po elektronski pošti in ne bo navedel nobenega drugega načina komuniciranja, bo Medella upoštevala zahteve uporabnika in bo z uporabnikom komunicirala z uporabo uporabniškega elektronskega naslova.

6. Trajanje obdelave podatkov

Osebni podatki uporabnika bodo obdelani v času trajanja pogodbe, ki začne veljati od trenutka, ko se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe Medelle. Po prenehanju veljavnosti pogodbe se lahko osebni podatki obdelujejo na naslednji način:

a) za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov Medelle – brez poseganja v točko d) spodaj;
b) za namene neposrednega trženja – do umika soglasja za takšno obdelavo s strani uporabnika ali ugovarjanja obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja;
c) za skladnost, da bi izpolnili pravne obveznosti, naložene Medelli;
d) za kakršenkoli pravni, regulatorni ali upravni postopek, vključno s spoštovanjem odločb ali sklepov ustreznih sodišč ali upravnih ali vladnih organov v obsegu, ki je dovoljen v skladu z zakonom; in
e) za lažje ponovno aktiviranje uporabniškega računa – dve leti po prenehanju veljavnosti pogodbe, sklenjene z uporabnikom.

Po poteku zgoraj določenega roka bodo osebni podatki uporabnika izbrisani.

7. Funkcije socialnih medijev in ponudnikov plačilnih storitev tretjih oseb

Naša spletna stran lahko uporablja funkcije socialnih medijev in ponudnikov plačilnih storitev, ki jih upravljajo tretje osebe, kot so Facebook, Instagram, itd. Te funkcije lahko (i) zbirajo podatke (ime in priimek, elektronski naslov, telefonsko številko, poštni naslov, datum rojstva, ter vaš IP naslov, strani, ki jih obiskujete na naši spletni strani) in (ii) lahko nastavijo piškotke ali uporabijo podobne tehnologije, ki omogočajo pravilno delovanje zadevnih funkcij. Če ste prijavljeni v svoj uporabniški račun pri tretji osebi, bo tretja oseba lahko povezala podatke o vašem obisku na naši spletni strani z vašim uporabniškim računom pri tej tretji osebi. Podobno lahko tretja oseba zabeleži vaše interakcije s temi funkcijami tudi, ko obiščete Facebook, Instagram, stran Medella. Vaše interakcije s temi funkcijami ureja politika zasebnosti tretje osebe, ki nudi to funkcijo. Če želite izvedeti več o praksah tretjih oseb glede zbiranja in obdelave osebnih podatkov, si oglejte pravilnik o zasebnosti tretje osebe.

8. Zasebnost otrok

Naša spletna stran ni namenjena otrokom, mlajšim od 15 let. Za uporabo spletne strani in/ali storitev Medelle morate biti stari vsaj 15 let. Osebnih podatkov otrok, mlajših od 15 let ne zbiramo zavestno. Če ste mlajši od 15 let, ne uporabljajte storitev Medelle in nam ne posredujte vaših osebnih podatkov. Če imate otroka, mlajšega od 15 let, in ste seznanjeni, da je vaš otrok njegove osebne podatke posredoval Medelli, nas lahko kontaktirate na elektronski naslov info@medella-center.com in zahtevate uveljavitev pravic do dostopa, popravka, izbrisa in/ali ugovora.

9. Povezave do drugih spletnih mest

Naša spletna stran lahko vsebuje povezave do zunanjih spletnih mest. Medella vas spodbuja, da pregledate politiko zasebnosti in varnosti od tako povezanih zunanjih spletnih mest, katerih prakse varstva osebnih podatkov se lahko razlikujejo od naših. Medella ne prevzema odgovornosti za zbiranje, obdelavo ali razkritje podatkov na zunanjih spletnih straneh, do katerih lahko obiskovalec dostopa preko spletne strani družbe Medella. Opozarjamo vas, da preverite politike zasebnosti teh zunanjih spletnih mest, preden jim posredujete vaše osebne podatke.

10. Piškotki

Medella na spletni strani uporablja t.i. piškotke, da uporabniku omogoči dostop do določenih funkcij in pridobi informacije o obiskovanju spletne strani.
Za podrobnejše informacije o piškotkih prosim kliknite tu.

11. Varnost podatkov

Ohranjanje varnosti podatkov pomeni zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in dostopnosti (za pooblaščene namene) osebnih podatkov. Zaupnost pomeni, da lahko dostopajo samo ljudje, ki imajo dovoljenje za uporabo podatkov. Celovitost pomeni, da morajo biti osebni podatki točni in primerni za namen, za katerega se obdelujejo. Dostopnost pomeni, da je pooblaščenim uporabnikom omogočen dostop do podatkov, če jih potrebujejo za pooblaščene namene. Skladno s tem bo Medella zagotovila, da se sprejmejo ustrezni ukrepi proti nezakoniti ali nepooblaščeni obdelavi osebnih podatkov ter proti naključni izgubi ali poškodbam osebnih podatkov. Ta načela se bodo uveljavila z uvedbo ustreznih varnostnih ukrepov na področju strojne opreme in programske opreme (vključno s fizičnim vnosom in sistemskim nadzorom dostopa, ključavnicami, alarmi, požarnimi zidovi (firewalls) itd.). Medella ima vzpostavljene postopke in tehnologije za ohranjanje varnosti vseh osebnih podatkov, od točke zbiranja do točke uničenja.

12. Pravice in pravna sredstva

Če imate kakršnakoli vprašanja o tej Politiki zasebnosti, naši uporabi piškotkov ali naših pravilih glede zbiranja, uporabe, obdelave, hrambe in/ali razkritja osebnih podatkov, nas lahko kontaktirate na:

Delo v športu in druge zdravstvene dejavnosti Šetinc Andreja s.p.
Ul. Jožeta Šavriča 40, 8257 Dobova ali nam pošljite elektronsko sporočilo na info@medella-center.com.

V primeru kršitve pravic, povezanih z obdelavo osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si

Zaradi hitrejšega in ugodnejšega reševanja vprašanj varstva podatkov je priporočljivo, da pritožbe ali vprašanja naslovite najprej na Medello, preden se obrnete na oblastne organe.

13. Spremembe Izjave o zasebnosti

Medella lahko občasno posodobi to Izjavo o zasebnosti. O pomembnih spremembah v Izjavi o zasebnosti vas bomo obvestili z obvestilom na naši spletni strani (www.medella-center.com). V nekaterih primerih vas bomo vnaprej obvestili o spremembah naše politike zasebnosti. Vaša nadaljnja uporaba spletne strani in storitev Medella po takem obvestilu pomeni, da se strinjate z revidirano izjavo o zasebnosti. Priporočamo, da redno pregledujete našo izjavo o zasebnosti, da zagotovite, da ste seznanjeni z vsemi spremembami.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje!

Delo v športu in druge zdravstvene dejavnosti Šetinc Andreja s.p.